Výběr hasicího přístroje

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje jsou jedním z prostředků požární ochrany. Jedná se o technická zařízení, specializovaná k okamžitému zdolávání menších požárů. Hasicí přístroje se liší podle obsažené hasící látky, která předurčuje jejich použití a také hasící schopnosti. Rozeznáváme několik druhů hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje 

Patří mezi nejjednodušší hasicí přístroje, jejich hasicí látkou je voda. Díky stékajícím a vodivým vlastnostem hasicí látky nesmí být použity na hořlavé kapaliny a zařízení pod elektrickým napětím. Hasicí látka obsahuje také nemrznoucí přísady, které zabraňují jejímu zmrznutí i při několika stupňovém mrazu. Jsou vhodné k hašení zejména pevných látek. Jedná se o méně účinný druh hasicího přístroje.

Pěnové hasicí přístroje

Hasicí látka je obdobná jako u vodního hasicího přístroje, obsahuje navíc smáčedla a pěnidla, která vytváří pěnu. Díky nestékajícím vlastnostem může být použit na svislé povrchy, jiné pevné látky a také na hořlavé kapaliny. Nelze ho ale použít na zařízení pod elektrickým napětím.

Práškové hasicí přístroje 

Hasicí látkou je velmi jemný prášek s vysokou hasicí schopností, který je navíc elektricky nevodivý. Práškový hasicí přístroj lze tedy použít na zařízení pod elektrickým napětím. Zároveň je nevhodný k vnitřnímu použití, kdy hasicí prášek může poškodit zařízení citlivá na prach, jako jsou počítače atd. V současnosti jde o nejuniverzálnější a nejpoužívanější hasicí přístroj.

Sněhové hasicí přístroje

Hasicí látkou je oxid uhličitý, CO2, o teplotě mínus 30 °C. Hasicí hubice se musí držet pouze za držadlo, jinak hrozí poranění mrazem. Sněhový hasicí přístroj je šetrný k hašeným materiálům. Nelze ho však použít k hašení sypkých materiálů, jelikož hasivo výchází z přístroje pod vysokým tlakem.

Halotronové hasicí přístroje

Hasicí látkou je směs halonových plynů, které vstupují do procesu hoření a ukončují ho. Jde o nejúčinnější hasicí látku, která má však díky chemickým reakcím s ohněm nepříznivý vliv na životní prostředí. V současné době jsou povoleny pouze tzv. lehké halonové plyny, které budou postupně nahrazovány modernějšími a méně škodlivými plyny.

Automobilové hasicí přístroje

Doporučujeme mít v automobilech, karavanech, garážích i domácnostech alespoň menší hasicí přístroj. Jeho cena je zanedbatelná v porovnání se škodou, jakou může požár způsobit.

DĚLENÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ PODLE TŘÍD POŽÁRU:

A pevné látky – pěnový, práškový, vodní

B hořlavé kapaliny – pěnový, práškový, sněhový

C plyny – práškový, sněhový

D hořlavé kovy – speciální práškový

E zařízení pod elektrickým napětím – do 1000 V – práškový, sněhový

E zařízení pod elektrickým napětím – nad 1000 V – speciální hasící přístroj

F živočišné a rostlinné tuky v domácnostech – speciální pěnový, vhodný do domácností